Ấn phẩm:

Xây dựng mô hình tự đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý của doanh nghiệp Việt Nam dựa trên các tiêu chí giải thưởng chất lượng quốc gia Hoa Kỳ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lý luận, đưa ra kết quả áp dụng thí điểm, giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình tự đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý dựa trên các tiêu chí giải thưởng chất lượng quốc gia Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Phùng, Mạnh Trường
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép