Ấn phẩm:

Phát triển tín dụng tiêu dùng của các Công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xem mô tả

0

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển tín dụng tiêu dùng của các Công ti tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng của các Công ti tài chính trực thuộc ngân hàng thương mạ
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Tô, Thanh Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép