Ấn phẩm:

Hoàn thiện quản trị thị trường chiến lược của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị thị trường chiến lược của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực trạng, quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản trị thị trường chiến lược của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Trần, Thị Hoàng Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép