Ấn phẩm:

Đẩy mạnh marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Đề tài hệ thống hóa lý thuyết về marketing địa phương và vai trò marketing, thực trạng marketing địa phương trong việc thu hút đầu tư tại Bình Định
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thị Diễm Kiều
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép