Ấn phẩm:

Tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Triết học Mác – Lênin

Xem mô tả

1288

Xem & Tải

817

Tóm tắt
Nội dung tài liệu được chia thành các chương Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng,; Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong mỗi chương được phân thành các phần: mục tiêu, nội dung kiến thức cơ bản, câu hỏi ôn tập và nội dung thảo luận
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Tạ, Thị Vân Hà
Hồ, Công Đức
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép