Tài liệu hướng dẫn học tập

5 ấn phẩm có sẵn

Những tài liệu tải lên gần đây

Đang hiển thị 1 - 5 của tổng số 5 kết quả
 • Ấn phẩm
  Tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
  (Trường Đại học Thương mại, 2023) Bùi, Hồng Vạn; Ngô, Thị Huyền Trang
  Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Phân tích cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người
 • Ấn phẩm
  Tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Triết học Mác – Lênin
  (Trường Đại học Thương mại, 2023) Tạ, Thị Vân Hà; Hồ, Công Đức
  Nội dung tài liệu được chia thành các chương Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng,; Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong mỗi chương được phân thành các phần: mục tiêu, nội dung kiến thức cơ bản, câu hỏi ôn tập và nội dung thảo luận
 • Ấn phẩm
  Tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
  (Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Thị Lan Phương; Bùi, Hồng Vạn
  Chương nhập môn trình bày khái quát đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chương còn lại làm rõ sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 đến nay). Qua đó, khẳng định những thắng lợi lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
 • Ấn phẩm
  Tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Kinh tế chính trị Mác – Lênin
  (Trường Đại học Thương mại, 2022) Đặng, Thị Hoài; Vũ, Văn Hùng
  Cuốn tài liệu đã khái quát những nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trên cơ sở bám sát Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Ấn phẩm
  Tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học
  (Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Thị Thu Hà; Đỗ Thị Phương Hoa
  Khái quát về mục tiêu, nội dung, sự ra đời và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa và các vấn đề dân tộc tôn giáo trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau mỗi nội dung cơ bản sẽ có phần câu hỏi thảo luận