Hoàn thiện chiến lược định vị thương hiệu VNDIRECT của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Xem mô tả

23

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lã, Thị Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập