Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội

Xem mô tả

26

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Thu Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn