Hoàn thiện quy trình và phương pháp quản trị rủi ro của Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hà Nội

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn