Hoàn thiện chính sách xúc tiến thương mại cho sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty TNHH K-GIN trên thị trường Hà Nội

Xem mô tả

14

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập