Phát triển hoạt động xúc tiến bán cho dịch vụ du học Hàn Quốc tại thị trường Hà Nội của công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội

Xem mô tả

22

Xem & Tải

22

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thành Đạt
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập