Hoàn thiện quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn White Palace, Hà Tĩnh

Xem mô tả

10

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Hoài Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn