Hoàn thiện chiến lược truyền thông thương hiệu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ CTG Việt Nam

Xem mô tả

14

Xem & Tải

23

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Hà Vi
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập