Hoàn thiện marketing mục tiêu của nhà hàng Pizza 4P’s Landmark 72, công ty cổ phần Pizza 4Ps, Hà Nội

Xem mô tả

55

Xem & Tải

50

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Chu, Thị Vấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn