Nâng cao chất lượng nhân lực tại bộ phận buồng của khách sạn Central Hotel Thanh Hóa, Thanh Hóa

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trương, Thị Bích Ngọc
Nhà xuất bản
Nxb. Hà Nội
Trích dẫn