Ấn phẩm:

Quản trị marketing - mix dịch vụ internet của Tổng công ty viễn thông Viettel

Xem mô tả

57

Xem & Tải

23

Tóm tắt
Đề cập một số vấn đề lí luận cơ bản, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị marketing - mix tại tổng công ti viễn thông Viettel.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Ngô, Thị Kim Liên
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép