Ấn phẩm:

Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Văn Đăng
Nguyễn, Thị Giang
Tường, Lan Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép