Ấn phẩm:

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước trong chương trình hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về quản lí vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lí vốn đầu tư XDCB của NSNN trong chương trình hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đoàn, Quốc Việt
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép