Ấn phẩm:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

6

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thu Hà
Lường, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Thu Hạ
Nguyễn, Trà Giang
Dương, Thị Vân Nhi
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép