Ấn phẩm:

Kế toán quản trị trong điều kiện vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) tại các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4. 0

Xem mô tả

14

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về kế toán quản trị trong điều kiện vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp; phân tích thực trạng, đưa ra các khuyến nghị về kế toán quản trị với việc vận dụng BSC trong các doanh nghiệp lữ hành
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Thúy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép