Ấn phẩm:

Quản trị doanh nghiệp khách sạn - du lịch

Xem mô tả

34

Xem & Tải

24

Tóm tắt
Sách trình bày tổng quan về quản trị doanh nghiệp khách sạn - du lịch, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, các nghiệp vụ quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn, quản trị chương trình du lịch,. . .
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
Nguyễn, Trọng Đặng
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép