Ấn phẩm:

Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong kiểm toán BCTC tại các công ty Kiểm toán độc lập trên địa bàn Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Vũ, Thị Thương
Nguyễn, Thị Thu Thảo
Ngô, Thị Thu Thuý
Phạm, Hoàng Anh Thơ
Hoàng, Quỳnh Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép