Ấn phẩm:

Hướng dẫn giải bài tập toán kinh tế

Xem mô tả

10

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Cuốn sách trình bày cơ sở toán của qui hoạch tuyến tính. Đưa ra một số bài tập về phương pháp tối ưu hoá của qui hoạch tuyến tính và một số bài toán ứng dụng trong kinh tế của lí thuyết qui hoạch động và quản lí dự trữ.
Mô tả
Năm xuất bản
2003
Tác giả
Đặng, Văn Thoan
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép