Ấn phẩm:

Chính sách đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường các nước khu vực Châu Á

Xem mô tả

26

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường các nước khu vực Chấu Á đến năm 2020
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép