Ấn phẩm:

Giáo trình quản trị dự án

Xem mô tả

71

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Trình bày khái luận về dự án; xây dựng và lựa chọn dự án; phân tích dự án; tổ chức quản trị dự án; quản trị rủi ro dự án
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
Vũ, Thùy Dương
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép