Ấn phẩm:

Nghiên cứu thái độ của sinh viên Khoa Tiếng Anh đối với chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường Đại học Thương mại và những khó khăn trong việc đáp ứng chuẩn đầu ra

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Lê, Thị Trang
Trần, Huy Toàn
Nguyễn, Xuân Thiện
Nguyễn, Hải Yến
Đỗ, Khánh Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép