Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

9

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Đoàn, Minh Ánh
Vũ, Minh Đức
Trần, Trâm Anh
Phan, Tiến Đạt
Lê, Hải Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép