Ấn phẩm:

Giáo trình marketing thương mại điện tử

Xem mô tả

620

Xem & Tải

153

Tóm tắt
Trình bày tổng quan về marketing thương mại, hành vi mua của khách hàng điện tử, quản trị tri thức và thông tin, quản trị sản phẩm chào hàng, quản trị định giá, quản trị truyền thông, quản trị phân phối và kiểm tra đánh giá marketing thương mại điện tử
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Nguyễn, Hoàng Việt
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép