Ấn phẩm:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Hoàng
Nguyễn, Thế Hùng
Phan, Thanh Tùng...
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép