Ấn phẩm:

Kế toán doanh nghiệp thương mại- dịch vụ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Nội dung sách đề cập tới: tổ chức công tác ké toán trong doanh nghiệp thương mại- dịch vụ; kế toán bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; kế hoạch hoạt động kinh doanh dịch vụ; kế toán tài sản cố định và công cụ đồ
Mô tả
Năm xuất bản
1999
Tác giả
Trần, Thế Dũng
Nhà xuất bản
Giáo dục
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép