Ấn phẩm:

Giáo trình kinh tế vĩ mô 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

304

Xem & Tải

68

Tóm tắt
Cuốn sách nhằm cung cấp cho người học những kiến thức mở rộng và chuyên sâu về kinh tế vĩ mô. Phần đầu của cuốn sách này giới thiệu các nội dung phân tích các biến động kinh tế vĩ mô và các chính sách điều chỉnh trong ngắn hạn; Phân tích cơ chế tác động của các chính sách vĩ mô trong nền kinh tế mở trên cơ sở xét đến sự tác động của các dòng lưu chuyển vốn và hàng hóa quốc tế trong ngắn hạn. Phần sau của cuốn sách trình bày về hoạt động của nền kinh tế trong dài hạn
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Lê, Mai Trang
Đào, Thế Sơn
Trần, Việt Thảo
Nhà xuất bản
Hà Nội
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép