Ấn phẩm:

Nghiên cứu kinh tế Việt Nam thời kỳ 1858 - 1945

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng và thực trạng nền kinh tế Việt Nam thời kì 1858-1945; Đưa ra kết luận và đề xuất vận dụng trong giảng dạy, viết giáo trình học phần lịch sử kinh tế Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Ngô, Thị Minh Nguyệt
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép