Ấn phẩm:

Phương pháp sử dụng video trong việc nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Thương mại

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

30

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phương pháp nghiên cứu, kết quả phân tích, đưa ra kết luận và đề xuất cho việc áp dụng phương pháp sử dụng video trong việc nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên năm thứ hai trường đại học Thương mại
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Phạm, Thị Phượng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép