Ấn phẩm:

Thương mại và phân phối lần thứ 4 năm 2023. Tập 1

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Các bài viết của hội thảo tập trung vào 6 nhóm chủ đề sau: Thực trạng và xu hướng phát triển của thương mại và phân phối tại Việt Nam; Xu hướng mới trong hành vi người tiêu dùng; Các chiến lược và giải pháp nhằm phát triển hệ thống thương mại và phân phối; Tự do hóa thương mại; Những thể chế, chính sách, luật pháp về thương mại và các chủ đề liên quan khác
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nhà xuất bản
Đà Nẵng
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép