Ấn phẩm:

Chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng đến năm 2030

Xem mô tả

53

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch. Thực trạng và các giải pháp chủ yếu nhằm hoạch định chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng đến năm 2030
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Ngô, Ngọc Hậu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép