Ấn phẩm:

Tổ chức kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Việt Nam - CBBANK

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chúc kiểm toán nội bộ tại ngân hàng CB Bank
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Lê, Thị Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép