Ấn phẩm:

Marketing thương mại quốc tế

Xem mô tả

315

Xem & Tải

165

Tóm tắt
Sách trình bày sơ lược các học thuyết thương mại quốc tế và quản trị marketing toàn cầu, đi sâu nghiên cứu về marketing thương mại quốc thế theo các nội dung: môi trường, thời cơ, chiến lược, quản lý marketing sản phẩm, quản lý marketing định giá, quản tr
Mô tả
Năm xuất bản
2003
Tác giả
Nguyễn, Bách Khoa
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép