Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ thẩm định giá của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về phát triển dịch vụ thẩm định giá. Đưa ra thiết kế nghiên cứu, các phát hiện từ nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẩm định giá của công ti cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trịnh, Minh Cường
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép