Ấn phẩm:

Giáo trình lịch sử kinh tế Việt Nam

Xem mô tả

244

Xem & Tải

27

Tóm tắt
Trình bày những nghiên cứu về Lịch sử kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ: Kinh tế "tiền phong kiến" và phong kiến (từ khởi thủy đến 1858); Kinh tế thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858-1945); Kinh tế thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Kinh
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép