Ấn phẩm:

Sức cạnh tranh dịch vụ bán lẻ của ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ bán lẻ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Xuân Thắng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép