Ấn phẩm:

Giáo trình tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp

Xem mô tả

338

Xem & Tải

161

Tóm tắt
Trình bày những kiến thức và kĩ năng cơ bản có tính nguyên lí, căn bản về tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp, được cụ thể hóa cho lao động sản xuất và lao động thương mại - những loại lao động chủ yếu trong doanh nghiệp
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Phạm, Công Đoàn
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép