Ấn phẩm:

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An thực hiện

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

23

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Thi
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép