Ấn phẩm:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hửởng đến ý định sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội trước, trong và sau dịch Covid-19: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Mạnh Cường
Nguyễn, Thị Lê Vi
Đào, Ngọc Mai
Tô, Thành Nam
Nguyễn, Thị Thu Trà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép