Ấn phẩm:

Chính sách thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem mô tả

11

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận cơ bản về chính sách thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ vệ sinh môi trường. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà nội trong
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Nga
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép