Ấn phẩm:

Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lý luận, đưa ra phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị và hàm ý chính sách về khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thu Hoài
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép