Ấn phẩm:

Xử lý nợ xấu tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Xem mô tả

14

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp định hướng hoạt động tín dụng và hoàn thiện các biện pháp xử lý nợ tại ngân hàng phát triển Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Bùi, Minh Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép