Ấn phẩm:

Giáo trình thuế

Xem mô tả

387

Xem & Tải

328

Tóm tắt
Giới thiệu khái quát với kiến thức đóng vai trò là nền tảng chung về thuế. Đề cập đến các tiếp cận lý thuyết và thực tiễn của các sắc thuế cụ thể như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. . . và vấn đề quản lý thuế
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Vũ, Xuân Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép