Ấn phẩm:

Phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số địa phương về phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa. Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên dịa bàn tỉnh Hà Tĩnh và
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Hoàng, Sĩ Nam
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép