Ấn phẩm:

Quản lý nhà nước về Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày những lí luận cơ bản về quản lí nhà nước về hợp tác xã. Phân tích thực trạng, đưa ra giải pháp hoàn thiện quản lí nhà nước về Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Dương, Thị Thanh Hải
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép