Ấn phẩm:

Nâng cao chất lượng cho vay đối với các dự án trồng rừng tại ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về chất lượng hoạt động cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng phát triển. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với các dự án trồng rừng tại ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Minh Tùng
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép